Krajiny

Zobraziť všetky »

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,72 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 34,99 TRY
Americký dolar  EUR 1,08 USD

Zobraziť všetky »

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY PREDAJA ZÁJAZDOV CESTOVNEJ AGENTÚRY - MR TRAVEL 
Milan Ruttkay- MR TRAVEL                                                                                 

Sídlo: M.R.Štefánika 3344/8, 038 61 Vrútky, Prevádzka: Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina
IČO: 48143910, DIČ: 1120666206

Zapísaný v živnostenskom registri OU-MT-OZP-2015/005982-2, č. živnostenského registra 550-26371

I. Úvod                                                                                                            

Cestovná agentúra Milan Ruttkay- MR TRAVEL (ďalej len CA) je autorizovaným predajcom zájazdov cestovných kancelárií (ďalej len CK), s ktorými má riadnu zmluvu o predaji zájazdov. Všetky CK informovali CA, že sú riadne poistené proti úpadku CK a vo väčšine prípadov fungujú na slovenskom trhu už niekoľko rokov. Ponuka zájazdov je zostavovaná a pravidelne aktualizovaná na základe elektronicky prijímaných dát od cestovných kancelárií, ktoré sú usporiadateľom zájazdu. Všetky údaje v tomto elektronickom katalógu sú platné v dobe zadania na www. CA nezodpovedá za ich prípadné následné zmeny. Všetky práva vyhradené. CA si vyhradzuje právo na chybu publikovaných cien, termínov a ďalších údajov, záväzná pre predávajúceho i kupujúceho je len cena uvedená na platnej cestovnej zmluve. Zľavy poskytované CA, rovnako tak organizujú CK nie sú spätne nárokovateľné a budú aplikované len na základe výzvy klienta. Zájazdy si u nás objednávate za rovnakú cenu a podmienok ako u usporiadajúcej CK! Zájazdom sa podľa zákona  č.170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozumie vopred pripravená a zostavená kombinácia najmenej dvoch z nasledujúcich služieb, pokiaľ je predávaná alebo ponúkaná k predaju za súhrnnú cenu a pokiaľ je služba poskytovaná po dobu presahujúcu 24 hodín alebo keď zahŕňa ubytovanie cez noc, a) doprava, b) ubytovanie, c) iné služby cestovného ruchu, ktoré nie sú doplnkom dopravy alebo ubytovania a tvorí významnú súčasť kombinácie služieb, napr. stravovanie, zabezpečenie sprievodcu, spoločensko-kultúrny program alebo rekreačno-športový program. Zájazd od CA si môže kúpiť akákoľvek osoba staršia ako 18 rokov. Celý systém pracuje ako rezervačný. CA nevie v momente objednávania zájazdu zákazníkom, či je daný zájazd voľný, alebo obsadený. CK si vyhradzuje právo po objednávke na opravu prípadných nepresností, ktoré môžu vzniknúť pri ručnom prepisovaní zájazdu do databázy serveru.

II. Objednávky

Každý návštevník servera si môže objednať ľubovoľný z ponúkaných zájazdov, prípadne i viac zájazdov pre možnosť náhrady za prvý požadovaný zájazd. Pokaľ nepríde k inej dohode, alebo zákazník napr. v poznámke objednávky sám neurčí prioritu po sebe nasledujúcich objednávok. CA nemá v okamihu prijatia objednávky informácie o tom, či je daný zájazd voľný alebo nie. Táto informácia je potvrdená a prípadne spresnená až následne usporiadateľom zájazdu, príslušnou CK., tak CA rezervuje zájazdy podľa došlého poradia a pri prvej úspešnej rezervácii činnosť skončí. CA si vyhradzuje právo odmietnuť objednávky, ktoré neobsahujú správne telefónne číslo, sú rozporuplné, prípadne neúplné i bez odpovede klientovi.
Zákazník berie na vedomie, že u niektorých ponúk (najmä pri zájazdoch na poslednú chvíľu - "Last minute" alebo v ďalších prípadoch) nemusia byť uvedené kompletné informácie. Tieto informácie o zájazde budú zákazníkovi spresnené pracovníkom CA alebo príslušnej CK po obdržaní objednávky. CA si vyhradzuje právo po odoslaní zákazníkovej objednávky na opravu prípadných nepresností, ktoré môžu vzniknúť pri nahrávaní zájazdov do databázy či v dôsledku zmeny okolností na strane usporiadateľa zájazdu, ktoré nebolo možné v ponuke uviesť.

III. Rezervácia
CA i bez overenia klienta pokiaľ má objednávka všetky náležitosti vykoná rezerváciu objednaného zájazdu. Rezerváciu je možné realizovať v priebehu prevádzkovej doby CA a prislusnej CK. Niektoré CK nemajú počas víkendu otvorené, v tom prípade bude objednávka vybavená v najbližší pracovný deň. V prípade, že je rezervácia neúspešná, CA zákazníkovi potvrdzuje neúspešnú rezerváciu elektronickou cestou (email, SMS, alebo telefonicky/ V prípade úspešnej rezervácie je klient informovaný telefonicky na uvedené telefónne číslo, prípadne elektronicky (email, SMS) ak ho nie je možné na telefónnom čísle zastihnúť. Pri potvrdení úspešnej rezervácie je klient informovaný, ktorou CK je zájazd organizovaný.

IV. Cestovná zmluva

Cestovná zmluva CA vyplňuje a zasiela po potvrdení rezervácie klientovi. Cestovná zmluva je zasielaná elektronicky e-mailom, prípadne poštou alebo osobne na sídle prevádzky podľa možností klienta, prípadne časového priestoru pre realizáciu zmluvy. So zmluvou CA zasiela pokyny pre vyplnenie cestovnej zmluvy a pokyny k zaplateniu zálohy a doplatku, alebo len doplatku. Zákazník zmluvu obratom zašle s podpisom CA uvedenou formou. Termíny pre platbu zálohy,alebo doplatku sú pre klienta záväzné a CA nie je zodpovedná za následky oneskorenej platby (zo strany CK môže prísť ku stornu rezervácie, alebo zájazdu).
Zákazník je povinný v prípade akceptácie ponuky zaslať podpísanú zmluvu, podpísaná zmluva zo strany zákazníka sa považuje za záväznú, vrátane dokladu o vykonanej platbe, na adresu CA. Zaslanie inému subjektu (napr. CK) môže viesť k tomu, že zájazd nebude možné uskutočniť. Pred uzavretím zmluvy je na žiadosť zákazníka CA povinná predložiť k nahliadnutiu doklad o poistení zájazdu pre prípad úpadku CK, ktorá je prevádzkovateľom zájazdu. Ak nie je u daného zájazdu výslovne uvedené inak, cena za "Dieťa" je platná zvyčajne pre dieťa na 1. prístelke v sprievode dvoch osôb. Táto ponuka je obmedzená vekom dieťaťa podľa pokynov jednotlivých zastupovaných CK či zahraničných dodávateľov. Zákazník si je vedomý toho, že organizujúca CK môže využívať služby obchodných partnerov, tzn. že napr. služby poskytované v mieste pobytu zákazníka budú vykonávané zamestnancom obchodného partnera organizujúcej CK, ktorým môže byť ako iný subjekt so sídlom v Slovenskej republike, tak aj v zahraničí.

V. Platba

Zakúpenie zájazdu, okrem zájazdu na Last Moment a menej ako 1 mesiac pred nástupom prebieha spravidla tak, že klient zaplatí 50% zálohy z celkovej ceny zájazdu a 1 mesiac pred odjazdom zaplatí doplatok do plnej ceny. V prípade zájazdu Last Moment a menej ako 1 mesiac pred nástupom zákazník platí vždy celú cenu zájazdu. Platenie zálohy i doplatku prebieha vždy na účet CA buď prevodom z účtu klienta, alebo vložením na účet CA v pobočke príslušnej banky, alebo poštovou poukážkou, prípadne v hotovosti na adrese sídla spoločnosti. CA nevystavuje žiadne doklady o zaplatení, len v prípade platby priamo na adrese sídla prevádzky, vystaví CA riadne platný PPD. Klient si ako doklad o platbe musí ponechať výpis z účtu, prípadne doklad o zaplatení vydaný bankou, alebo poštou. V prípade, kedy môže hroziť oneskorenie s platbou, je CA oprávnená požiadať zákazníka, aby platbu vykonal priamo na účet príslušnej CK.Zákazník berie na vedomie, že pri zakúpení zájazdu môže vo výnimočných prípadoch nastať situácia, že cestovná kancelária usporiadajúca príslušný zájazd rezerváciu nepotvrdí. V takomto prípade cestovná zmluva nenadobudla účinnosť a klient má nárok na bezodkladné vrátenie všetkých už uhradených finančných prostriedkov. V takom prípade klient nemá však nárok na náhradu škody. Letecké spoločnosti si vzhľadom k sústavnému zvyšovaniu ceny leteckého benzínu na svetových trhoch vyhradzujú právo na zmenu výšky palivového príplatku. Ich navyšovanie sa riadi VOP CK. Niektoré CK hradia tieto navýšenia zo svojich prostriedkov, iné vyžadujú od klientov doplatiť cenový rozdiel dodatočne pred odletom. Podmienky stanovené cestovnými kanceláriami je klient a CA povinná akceptovať.
Cestovná zmluva nadobúda účinnosť dňom písomného potvrdenia zo strany klienta a CK a doručením objednávateľovi.
Poplatky za platbu v SR sú hradené takto:
- poplatok za platbu zálohy alebo doplatku od zákazníka na účet CA hradí zákazník 
- poplatky za platbu zálohy alebo doplatku z účtu CA na účet CK hradí CA
- poplatky za prípadné doplatky nesie tá strana, ktorá doplatok zapríčinila (zákazník alebo CA) 
- poplatky za vrátenie preplatku zákazníkovi nesie CA bez ohľadu na príčinu 

VI. Doklady k vycestovaniu

Potrebné doklady - vouchery, letenky apod. dostane klient od CA, alebo príslušnej CK. Doklady sú odosielané obvykle cca 3-5 dní pred odjazdom alebo môžu byť predané klientovi až priamo na letisku. Závisí na termínu a na krajine, ktorú chce klient navštíviť. Pokyny na cestu CK zasielajú spravidla týždeň pred odjazdom. CA oboznámi klienta s odoslaním pokynov mailom, alebo poštou na adresu klienta.
Každý zákazník je povinný mať so sebou do zahraničia platný cestovný pas, prípadne občiansky preukaz pre cesty po Schengenskom priestore. Každý zákazník je povinný si overiť dôležité informácie súvisiace so vstupom do vybratej destinácie, prípadne štátu, ktoré pri pozemnej doprave do vybranej destinácie prechádzajú. Vízové ??formality si musí zaistiť zákazník vždy sám ešte pred vycestovaním. Za prípadné neudelenie víza nenesie CA či CK žiadnu zodpovednosť.
Zákazník si je vedomý toho, že pre rôzne destinácie je stanovená odlišná minimálna platnosť cestovného pasu (zvyčajne vyjadrená v mesiacoch po návrate z destinácie). U väčšiny destinácií sa jedná o platnosť šesť (6) mesiacov. Bližšie informácie sú k nájdeniu na webových stránkach Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Taktiež sú cestujúci povinní si pred objednaním cesty skontrolovať vízové??, bezpečnostné a ďalšie podmienky potrebné pre vstup do krajiny a pobyt v nej, vrátane situácie v destinácii.

VII. Zájazdy na vyžiadanie

U niektorých zájazdov je nutné vyžiadať zájazd najprv u tamojšieho partnera CK (hotel v zahraničí apod.). V takomto prípade je CA oprávnená požadovať podľa podmienok danej CK zálohu až 100% ešte pred rezerváciou zájazdu, ktorá pri úspešnej rezervácii je ihneď záväznou a vzťahujú sa na ňu hneď storno podmienky danej CK. V prípade neúspešnej rezervácie sa záloha vždy vracia v plnej výške, pokiaľ si klient nevyberie iný zájazd.

VIII. Storno podmienky

Storno podmienky sa riadia storno podmienkami príslušnej CK, u ktorej bol zájazd rezervovaný a zaplatený. CA si sama žiadne storno poplatky neúčtuje.Odstúpenie od cestovnej zmluvy /storno/ musí byť vykonané výhradne písomnou formou s podpisom objednávateľa a zaslané na e-mailovú adresu  info@mrtravel.sk v pracovnom čase CA.

IX: Vracanie preplatkov

Pokiaľ príde ku zmene zmluvy, resp. ceny služieb pre zákazníka, ale
bo príde k nesprávnemu zaslaniu platby od zákazníka, potom CA vracia financie spätne na účet klienta.

X. Užívateľský systém 

Súčasťou našich služieb je i zasielanie zvláštnych ponúk pre osoby , ktoré sa zaregistrujú v užívateľskom systéme. CA si za túto službu vyhradzuje právo nepravidelného zasielania nevyžiadaných správ všetkým registrovaným užívateľom o dianí na serveri a v CA. Počet týchto správ by nemal prekročiť cca 2 za mesiac a jedná sa predovšetkým o správy po výrazných zmenách na serveri nebo v CA, oznámenie predaja na novú sezónu, prípadne zmenu sídla CA, oboznámenie s predajom nových destinácii atď. Trvanlivý nosič: prostriedok, ktorý umožňuje cestujúcemu alebo CK/CA uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na čas, ktorý zodpovedá účelu týchto informácií, a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, SMS, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta alebo pevný disk počítača.

XI.    Reklamácia

Viď reklamačný poriadok v záložke "O nás" na www.mrtravel.sk
Prípadné reklamácie k zájazdu či službám odporúčame riešiť na mieste pobytu s delegátom,alebo recepciou ubytovacieho zariadenia pre zjednanie nápravy v prípade porúch.Je lepšie si reklamovanú skutočnosť dať potvrdiť písomne podpisom zástupcu usporiadateľskej CK, alebo ubytovacieho zariadenia.
 Tiež býva k dispozícii klientovi non stop telefónna linka usporiadateľskej CK.Ak sa rozhodne reklamovať až po ukončení čerpanych služieb, je potrebné reklamáciu doručiť,prípadne zaslať písomne, prípadne pripojiť reklamačný protokol z miesta pobytu potvrdený delegátom usporiadateľskej CK. Všetko je potrebné zaslať na mail info@mrtravel.sk, alebo odoslať doporučenou poštou na adresu CA MR TRAVEL, Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina , je možná ešte ďalšia forma a to priniesť osobne na adresu prevádzky CA. V tom prípade CA reklamáciu zaeviduje do knihy prianí a sťažnosti a originál prijatia odovzdá klientovi ako doklad o prijatí reklamácie. Kópiu  si ponechá v knihe sťažnosti ako doklad. CA doporučenou poštou odošle takto prijatú reklamáciu na adresu usporiadateľskej CK, ktorá je povinná v zákonnej lehote sa  k nej vyjadriť. O spôsobe vybavenia reklamácie bude klient oboznámený zo strany usporiadateľskej CK. Usporiadateľská CK oboznámi so spôsobom reklamácie aj CA v zákonnej lehote. MR TRAVEL je cestovnou agentúrou takže podľa zákona nezodpovedá za služby poskytnuté CK a taktiež tým pádom za vybavenie reklamácie. Prípadné námietky k odpovedi na reklamáciu budú zaslané usporiadateľskej CK.Vyjadrenie k námietke usporiadateľská CK nemusí dať do 30 dní od doručenia.

Vrútky, 1.1.2019
(dátum platnosti a účinnosti).

 

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:

Telefón:

Text: