Krajiny

Zobraziť všetky »

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,95 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 35,11 TRY
Americký dolar  EUR 1,07 USD

Zobraziť všetky »

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok Cestovnej agentúry Milan Ruttkay- MR TRAVEL, so sídlom: M. R. Štefánika 3344/8, 038 61 Vrútky, IČO: 48143910, DIČ: 1120666206, zapísaná v ŽR: OU-MT-OZP-2015/005982-2, č. živnostenského registra 550-26371.

Reklamáciu zájazdu musí zákazník zaslať písomne, s pripojeným reklamačným protokolom z miesta pobytu potvrdeným delegátom CK, s fotografiami atď., a to doporučene na adresu sídla Cestovnej agentúry Milan Ruttkay- MR TRAVEL(ďalej len CA MR TRAVEL), M. R. Štefánika 3344/8, 038 61 Vrútky. Vzhľadom na to, že prevádzkujeme cestovnú agentúru, podľa zákona nezodpovedáme za služby poskytnuté cestovnými kanceláriami a takisto nevybavuje v ich mene reklamácie. Po prevzatí, resp. doručení reklamáciu zašleme usporiadateľovi zájazdu, ktorý je povinný sa k nej vyjadriť v zákonom stanovenej lehote. CA MR TRAVEL, so sídlom: M. R. Štefánika 3344/8, 03861 Vrútky, ako autorizovaný predajca zájazdov renomovaných cestovných kancelárií vydáva tento reklamačný poriadok na uplatňovanie práv zákazníkov pri reklamácii nedostatkov služieb cestovného ruchu:

Článok 1 – Zodpovednosť CK
Za porušenie záväzkov vyplývajúcich z cestovnej zmluvy zodpovedá cestovná kancelária, s ktorou má zákazník uzatvorenú cestovnú zmluvu, bez ohľadu na to, že záväzky by mali byť splnené inými dodávateľmi služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu. Cestovná kancelária nenesie nijakú zodpovednosť a neručí za úroveň, cenu, prípadne vzniknutú škodu pri službách, ktoré nie sú dohodnuté v cestovnej zmluve a sú organizované inými subjektmi, ktoré si zákazník objedná na mieste u delegáta, v hoteli či iných organizáciách. Za predmet reklamácie nemožno považovať výlet zadarmo alebo darček zadarmo.

Článok 2 – Právna úprava
Cestovná agentúra sa riadi zákonom č.170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.


Článok 3 – Lehota na podanie reklamácie
Reklamácia sa musí uplatniť u usporiadajúcej cestovnej kancelárie bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do 2 rokov(slovom do dvoch rokov) od skončenia zájazdu, alebo ak sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď mal byť zájazd ukončený podľa cestovnej zmluvy. Ak si zákazník v tomto termíne reklamáciu neuplatní, právo na reklamáciu zaniká.
Táto lehota sa zachová aj v prípade, ak zákazník podá reklamáciu v CA MR TRAVEL, so sídlom M. R. Štefánika 3344/8, 038 61 Vrútky, ktorá reklamáciu najneskôr do 3 dní odo dňa jej prijatia odošle alebo odovzdá usporiadajúcej cestovnej kancelárii na vybavenie. O spôsobe vybavenia reklamácie zákazníka oboznámi usporiadajúca cestovná kancelária v súlade so svojím reklamačným poriadkom.

Článok 4 – Spôsoby reklamácie
Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu včas bez zbytočného odkladu tak, aby sa vec dala do poriadku, pokiaľ možno hneď na mieste. Uplatnenie reklamácie na mieste poskytovania služieb umožňuje odstránenie nedostatkov okamžite, lebo s odstupom času sa sťažuje dokázateľnosti objektívnosť posudzovania a tým aj možnosť riadneho vybavenia reklamácie. Reklamáciu služieb možno uplatniť na mieste poskytovania služieb u delegáta usporiadajúcej cestovnej kancelárie, a to písomne alebo ústne. O ústnom podaní reklamácie sa spíše reklamačný protokol, v ktorom sa uvedie meno zákazníka, **špecifiká zájazdu, názov ubytovacieho zariadenia a opis reklamácie. Reklamačný protokol podpíše zákazník a delegát usporiadajúcej cestovnej kancelárie. Ak sa reklamácia nevybaví hneď na mieste, je potrebné ju uplatniť ešte aj písomne doporučenou zásielkou na adresu usporiadajúcej cestovnej kancelárie.
Reklamáciu možno poslať doporučene aj na adresu sídla prevádzky CA MR TRAVEL, Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina, alebo ju podať písomne, alebo ústne na adrese sídla prevádzky CA MR TRAVEL, Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina. O ústnom podaní reklamácie sa so zákazníkom spíše reklamačný protokol, v ktorom sa uvedie meno zákazníka, **špecifikácia 1640/1 zájazdu, názov ubytovacieho zariadenia a opis reklamácie. Reklamačný protokol podpíše zákazník a zodpovedný vedúci CA MR TRAVEL, so sídlom M. R. Štefánika 3344/8, 038 61 Vrútky, ktorý najneskôr do 3 dní odo dňa spísania protokol odošle alebo odovzdá usporiadajúcej cestovnej kancelárii na vybavenie.

Článok 5 – Obsah reklamácie
Reklamácia musí obsahovať údaje potrebné na identifikáciu služieb, ktoré mali nedostatky alebo ktoré neboli poskytnuté vôbec. 
Na identifikáciu služieb zákazník musí uviesť:
a) číslo cestovnej zmluvy,
b) dátum jej uzatvorenia,
c) s akou cestovnou kanceláriou bola cestovná zmluva uzatvorená,
d) opis nedostatkov poskytnutej služby alebo údaj o tom, ktoré služby neboli poskytnuté vôbec,
e) čoho sa zákazník domáha, t. j. bezplatného odstránenia nedostatkov, náhradného poskytnutia služby, pokiaľ je to podľa charakteru služby možné, primeranej zľavy z ceny služby, ktorá mala nedostatky
f) bankové spojenie zákazníka, pokiaľ žiada primeranú zľavu z ceny služby, ktorá mala nedostatky,
g) reklamačný protokol z miesta pobytu, ktorý obsahuje, pokiaľ možno potvrdenie vlastníkom objektu, fotografie, prípadne ďalšie preukazné doklady, a ktorý je podpísaný delegátom cestovnej kancelárie v prípade, ak sa reklamácia uplatňuje priamo na mieste poskytovaných služieb.

Článok 6 – Povinnosti zákazníka
Zákazník je povinný poskytovať pri vybavovaní reklamácie súčinnosť, a to najmä:
- doplňovať požadované údaje,
- podávať informácie a vysvetlenia,
- predkladať doklady preukazujúce skutočný stav.

Článok 7 – Lehoty na vybavenie reklamácie
Ak sa reklamácia uplatní priamo u delegáta usporiadajúcej cestovnej kancelárie, delegát je oprávnený o reklamácii rozhodnúť,** pokiaľ požiadavka zákazníka vyhovuje. V ostatných prípadoch bude reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia, pokiaľ sa zákazník s usporiadajúcou cestovnou kanceláriou nedohodnú na inej lehote.

Článok 8 – Reklamačné poriadky
Podrobnosti vybavovania reklamácií sú stanovené v reklamačnom poriadku každej cestovnej kancelárie, ktorý má prednosť pred týmto reklamačným poriadkom.

Článok 9 – Účinnosť reklamačného poriadku
Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.01.2019.

 

Článok 10 – Zodpovedná osoba za prijatie reklamácie
Milan Ruttkay- zodpovedný vedúci CA MR TRAVEL

 

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:

Telefón:

Text: